Algemene voorwaarden van Berg en Dal bon met betrekking tot de aanschaf van een cadeaubon via de website www.bergendalbon.nl en/of een van de volgende verkooppunten: Primera De Postkoets in Beek-Ubbergen, Primera in Millingen, Bruna in Groesbeek en Hebbes Huis & Kado in Millingen.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Berg en Dal bon geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor Berg en Dal bon een cadeaubon uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van Berg en Dal bon Producten aanschaft bij Deelnemers.
 2. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en Berg en Dal bon.
 3. Berg en Dal bon: een door Berg en Dal bon rechtstreeks of via Verkooppunten aan Gebruiker ter beschikking gestelde bon, genaamd: “Berg en Dal bon”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.
 4. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) Berg en Dal bon en in de centrale rekeningsadministratie van Berg en Dal bon is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
 5. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.
 6. Deelnemers: alle bij Berg en Dal bon aangesloten detailhandelsondernemingen waarmee Berg en Dal bon een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij Berg en Dal bon als betaalmiddel accepteren of tegen inlevering van Berg en Dal bon goederen en/of diensten leveren.
 7. Producten: Eten en drinken dat door Deelnemers kan worden aangeschaft met Berg en Dal bon.
 8. Verkooppunten: alle bij Berg en Dal bon aangesloten ondernemingen waarmee Berg en Dal bon een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van Berg en Dal bon.

Artikel 2:  Identiteit van de ondernemer

Berg en Dal bon

Meidoornplantsoen 4
6562 GH Groesbeek

KvK-nummer: 80767508
Btw-identificatienummer: NL003484975B54
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3: Algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van Berg en Dal bon heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van Berg en Dal bon heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van Berg en Dal bon elke Overeenkomst en elke relatie met Berg en Dal bon, waarbij de Berg en Dal bon al dan niet via Verkooppunten aan de Gebruiker wordt verkocht.
 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.bergendalbon.nl.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Berg en Dal bon worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Berg en Dal bon in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 6. Berg en Dal bon behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.
 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Berg en Dal bon zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 9. De producten worden niet eerder van saldo voorzien dan na betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 4: Gebruik Berg en Dal bon door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan Berg en Dal bon uitsluitend aanschaffen bij Berg en Dal bon en/of Verkooppunten. Om reden van fraudepreventie staat Berg en Dal bon niet toe dat de Gebruiker Berg en Dal bon van anderen koopt.
 2. Na aankoop van Berg en Dal bon valt het gebruik en de bewaring van Berg en Dal bon en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.
 3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van Berg en Dal bon te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op Berg en Dal bon. Berg en Dal bon accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door Berg en Dal bon ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van Berg en Dal bon. Berg en Dal bon staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Berg en Dal bon is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker Berg en Dal bon overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.
 5. Berg en Dal bon blijft eigendom van Berg en Dal bon tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de bon als drager van het Tegoed van Berg en Dal bon geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.
 6. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Berg en Dal bon te besteden bij Deelnemers in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten / Diensten.
 7. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van Berg en Dal bon opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of Berg en Dal bon, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 8. Berg en Dal bon is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.
 9. Het Tegoed en Saldo van Berg en Dal bon is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de datum van aanschaf van Berg en Dal bon en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 11. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van Berg en Dal bon en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan Berg en Dal bon. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
 10. Berg en Dal bon vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.
 11. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van Berg en Dal bon, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op Berg en Dal bon.
 12. Berg en Dal bon is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Berg en Dal bon volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op Berg en Dal bon is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is Berg en Dal bon niet meer bruikbaar.
 13. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere Berg en Dal bonnen gelijktijdig in te wisselen bij de Deelnemer.

Artikel 5: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. Berg en Dal bon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Berg en Dal bon. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Berg en Dal bon van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Berg en Dal bon en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan Berg en Dal bon te melden, opdat Berg en Dal bon met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.
 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Berg en Dal bon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Berg en Dal bon door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal Berg en Dal bon de Gebruiker terstond het gebruik van Berg en Dal bon ontzeggen en Berg en Dal bon blokkeren. Berg en Dal bon zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.
 3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Berg en Dal bon kan de Gebruiker Berg en Dal bon verzoeken het Saldo op een nieuwe Berg en Dal bon te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Berg en Dal bon niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Berg en Dal bon dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan Berg en Dal bon te worden toegestuurd: Berg en Dal bon, Meidoornplantsoen 4, 6562 GH Groesbeek. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.
 4. In het geval van overmacht heeft Berg en Dal bon het recht om de koop van de Berg en Dal bon te ontbinden dan wel om het gebruik van de Berg en Dal bon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door Berg en Dal bon aan de betreffende Gebruiker. 
 5. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot Berg en Dal bon, heeft Berg en Dal bon het recht om de koop van de Berg en Dal bon te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen Berg en Dal bon

 1. Berg en Dal bon heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere ondernemer, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. Berg en Dal bon heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op Berg en Dal bon terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. Berg en Dal bon behoudt zich het recht voor om het gebruik van Berg en Dal bon uit te sluiten van gebruik in combinaties met kortingsacties van Deelnemers en kortingsaanbieders.
 4. Berg en Dal bon is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Berg en Dal bon op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover Berg en Dal bon Berg en Dal bon buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Berg en Dal bon binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.
 5. Als gevolg van storingen en/of technisch onderhoud kan het aantal vermeldingen van acceptanten op deze website van tijd tot tijd verschillen. Berg en Dal bon verplicht zich ertoe het aanbod van acceptanten zo actueel mogelijk te houden.
 6. Bij niet tijdige betaling door Gebruiker is Berg en Dal bon gerechtigd Berg en Dal bon van Gebruiker te blokkeren. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid Berg en Dal bon

 1. Berg en Dal bon is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. Berg en Dal bon is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met Berg en Dal bon bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.
 2. Berg en Dal bon streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert Berg en Dal bon niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Berg en Dal bon gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Berg en Dal bon beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.
 3. Berg en Dal bon is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van Berg en Dal bon, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van Berg en Dal bon. In aanvulling op het voorgaande is Berg en Dal bon onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften Berg en Dal bon op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op Berg en Dal bon, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door Berg en Dal bon afgesloten verzekering uitkering aan Berg en Dal bon doet.
 5. Berg en Dal bon is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van Berg en Dal bon door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer Berg en Dal bon weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij Berg en Dal bon overeenkomstig artikel 8.
 6. Berg en Dal bon is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
  • internationale conflicten;
  • gewelddadige of gewapende acties;
  • maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
  • boycot-acties; en/of
  • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8.1: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 Artikel 8.2: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8.3:  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8.4:  Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 9: Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot Berg en Dal bon worden verwezen naar de klantenservice van Berg en Dal bon. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van de Berg en Dal bon; www.bergendalbon.nl/contact.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.